VERZE 121B

Aktualizovány informace z Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a železnici (RID) - verze 2021 

Přidán plný text dohody ADR 2021 uveřejněné v částce 5 pod číslem 7/2021 ve Sbírce mezinárodních smluv (viz Vysvětlivky F8)

Aktualizovány hygienické limity uvedené v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci podle novely - nařízení vlády č. 195/2021 Sb.

Doplněno přepracované znění bezpečnostních pokynů pro zásah s účastí chemických látek dle publikace Emergency Response Guidebook (ERG) 2020, vydané Ministerstvem dopravy USA a Transport Canada, viz F1/F2

Aktualizovány příslušné tabulky vzdáleností pro počáteční izolaci a ochranné akce vycházející z pokynů ERG 2020 (viz F2) 

 
VERZE 121A

Přidány body varu, vzplanutí, informace o rozpustnosti, hustotě a realitivní hustotě par k 777 látkám.

Aktualizovány limity v pracovním prostředí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (v posledním znění dle nařízení (EU) 2019/1243)

Zapracován nový záznam č. 75 v příloze XVII nařízení REACH týkající se tetovacích inkoustů (dle nařízení (EU) 2020/12081)

Aktualizace informací z Transportního informačního a nehodového systému (TRINS)

Přidány nové záznamy pro látky ze seznamu SVHC látek a endokrinní disruptory

U látek ze seznamu zakázaných látek v kosmetických přípravcích (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích) byla přidána tato informace (F8).

 
VERZE 120D

V kapitole F1 nově zařazeny kódy pro nebezpečné vlastnosti odpadu ke každé látce s klasifikací CLP (dle přílohy III směrnice č. 2008/98/ES, o odpadech)

Aktualizována harmonizovaná klasifikace dle novely nařízení CLP - (EU) 2020/217

Zapracován nový záznam č. 74 v příloze XVII nařízení REACH týkající se omezení isokyanátů (dle nařízení (EU) 2020/1149)

Aktualizovány slovenské biologické expoziční limity dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 355/2006 Z. z. (ve znění nařízení vlády SR č. 236/2020 Z. z.) 

Nově přidány slovenské expoziční limity plynů, par a aerosolů s karcinogenními a mutagenními účinky v pracovním ovzduší podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 356/2006 Z. z. (ve znění nařízení vlády SR č. 235/2020 Z.z)

Zapracovány informace o stavu posouzení vlastností narušující činnost endokrinního systému podle seznamu ECHA (v rámci kapitoly F1 a F8)

 
VERZE 120C
Zařazeny změny hygienických limitů dle přílohy I nařízení vlády Slovenské republiky č. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
Aktualizace nařízení č. 649/2012/EU o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek dle nařízení 2020/1068/EU
Proběhla aktualizace nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (ve znění nařízení 344/2020 Sb.)
Zařazeny změny dle nařízení č. 2020/1203/EU a 2020/1204/EU, kterým se mění nařízení 2019/1021 o perzistentních organických polutantech (POPs)
Aktualizován Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v rámci Alarmu
Doplněny změny v kapitole F7, kde lze nalézt u příslušných látek tabulku o průběhu posuzování biocidních účinných látek.
VERZE 120B

Na základě přiřazených H-vět vloženy informace z vyhlášky č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích (kapitola F1 a F8).
Aktualizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví dle novely č. 205/2020.
Aktualizace informací o průběhu posuzování biocidních účinných látek.
Změny dle nařízení č. 2020/784/EU, kterým se mění nařízení 2019/1021 o perzistentních organických polutantech (POPs).
V kapitole F5 byly zpřesněny informace o první pomoci v případě plynů - zchlazených, dusivých a žíravých.
V kapitole F8 jako vždy plné znění nařízení REACH, CLP a dohody ADR, tentokrát je zařazena i čerstvá novela o nových požadavcích na bezpečnostní listy (2020/878/EU).
U všech látek přidáno do kapitoly F3 skupenství.
Nově přidaná látka - Fentanyl.

 
VERZE 120 A

Nově přidány informace k látkám, kterých se týká nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Proběhla aktualizace dat vztahujících se k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (ve znění nařízení vlády č. 146/2019 Sb.)

Zařazeny informace o novém evropském nařízení č. 1148/2019/EU, o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, které ruší nařízení č. 98/2013 s platností od 1.2.2021
Aktualizovány informace z přílohy XIV. nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení), kam přibyly nové látky
Aktualizován seznam SVHC látek - přidána informace o zařazení na Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) k relevantním záznamům
Upravena instalace programu na chytrá zařízení, přenos dat se nyní zkrátil zhruba na polovinu času

 
VERZE 119D

Aktualizovány informace pro leteckou přepravu dle předpisů IATA 2019

Revidovány údaje pro látky a firmy zapojené do transportního a informačního nehodového systému TRINS

Aktualizace nařízení č. 649/2012/ES o vývozu a dovozu (nařízením č. 2019/1701/EU)

Přidána data o expozičních limitech dle evropské směrnice č. 2019/1831/EU

Proběhla další fáze úprav celé kapitoly F5 První pomoc

 
VERZE 119C
Aktualizace dat vycházejících z dohody o přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) a železnici (RID), verze 2019
Nově přidané informace o povinnostech dle zákona č. 258/2000 Sb., § 44a týkající se zejména látek toxických, vysoce toxických, žíravých a CMR látek (ikona zámečku v F1) 
Revize a vložení nových evropských expozičních limitů dle směrnice 2019/983, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

Aktualizace informací dle novely CLP - nařízení č. 2019/521/EU, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Zanesení změn v souvislosti se zavedením nového nařízení č. 2019/1021/EU, o perzistentních organických znečišťujících látkách, které nahrazuje nařízení č. 850/2004/ES

Přidání látek z přílohy XVII nařízení REACH, záznamu 73, jenž byl nově přidán nařízením č. 2019/957/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol a TDFA)

 

VERZE 119B

Aktualizovány slovenské limity pro pracovní prostředí dle nařízení vlády č. 33/2018 Z.Z., kterým se mění nařízení vlády č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. 

Zapracovány změny přílohy XVII dané nařízením Komise č. 2018/1513/EU (omezení pro vybrané CMR látky - nový záznam 72) a 2005/2018 (změna záznamu 52 - ftaláty)

Započata revize kapitoly F5 - První pomoc (rozšířeny obecné pokyny pro první předlékařskou pomoc)  

Aktualizovány informace o perzistentních organických polutantech zařazených ve Stockholmské dohodě a nařízení 850/2004/ES 

Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

VERZE 119A

Aktualizovány limity pro pracovní prostředí (část A) dle nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Zapracovány změny v kapitole F4 v tabulce o letecké přepravě nebezpečného zboží. Změny vycházejí z manuálu IATA DGR – Dangerous Goods Regulations 2018.

Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování. 

Aktualizován seznam SVHC látek - přidána informace o zařazení na Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) k relevantním záznamům.

Započata průběžná hloubková revize CLP klasifikací. 

Přidána nová funkce programu: automatické vyhledání čtvrtletních aktualizací (platí pro lokální verzi)

VERZE 118D

Zapracována  aktualizace klasifikace a značení pro látky z přílohy VI (včetně přidání 16 nových indexových čísel) nařízení CLP podle nařízení Komise (EU) 2018/1480, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008.

Zapracována Oprava nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether

Provedena revize všech limitů (tj. českých, slovenských, polských a evropských) pro pracovní prostředí na základě dalšího zpřesnění při určování jednotlivých skupin látek, pro něž jsou limity stanoveny legislativou

K relevantním látkám byla nově přidána informace o hodnotě IDLH (Immediately Dangerous To Life or Health), kterou stanovuje americký National Institute for Occupational Safety and Health
K látkám jmenovaným v Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (ve znění Nařízení vlády č. 101/2018 Sb.), byla připojena příslušná informace o omezení při použití.

VERZE 118C

Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2018/675, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látky CMR.
Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2018/669, kterým se mění nařízení komise (EU) č. 2008/1272 (CLP), pokud jde o přílohu VI - harmonizovaná klasifikace - doplnění jazykových mutací názvu látek (CZ, SK, PL, DE, HU, EN).  
Přidány veškeré informace z tabulky 3.2 Dohody ADR 2017 a Řádu RID 2017 v kapitole F4.
Zapracována Vyhláška č. 61/2018 Sb. o seznamu NCHLS a prachů a podmínkách nakládání s NCHLS a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů. - přidán upozorňující symbol v kapitole F1.
Přidána funkce kopírování názvu látky v poli "identifikace látky v předpisech" a "Synonyma" - dvojklikem na název látky dojde ke zkopírování.
Aktualizován seznam SVHC látek.
Aktualizovány údaje v systému TRINS. 
Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

VERZE 118B

Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2018/588, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o 1-methylpyrrolidin-2-on.
Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2018/589, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o methanol.
Přidány nové záznamy látek/směsí z novelizace legislativy.
Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.  
Zrušena Vyhláška 381/2007, Sb. o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách.

VERZE 118A

Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2018/35, kterým se mění příloha XVII nařízení EP a R (ES) č. 1907/2006, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5).

Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2016/1443, kterým se mění příloha I nařízení EP a R (ES) č. 273/2004 o prekurzorech drog.

Aktualizace seznamu SVHC (látek vzbuzujících mimořádné obavy) a přidání nových látek z tohoto seznamu do databáze.

Aktualizovány evropské limitní hodnoty expozice na pracovišti dle Směrnice Komise EU č. 164/2017.

Přidán plný text Mezinárodní dohody o silniční přepravě nebezpečného zboží - ADR 2017 (vysvětlivky F8, pdf formát).

Přidány nové záznamy látek/směsí z novelizace legislativy.

Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

VERZE 117D

Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2016/918 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2008 (CLP) o klasifikaci, ozančování a balení látek a směsí. Došlo ke změně přiřazení P-vět u klasifikací a dále také ke znění Pvět. V databázi bylo zachováno i původní znění P vět a jejich přiřazení dle původního znění nařízení CLP. P věty jsou zobrazeny v tabulce v kapitole F2.

Zapracovány informace k marine pollutans.

Aktualizovány informace havarijní přípustné koncentrace (HPK) a havarijní akční úrovně (HAU) v kapitole F2.

Aktualizovány expoziční limity Americké asociace pro průmyslovou hygienu (AIHA), verze 2016.

Přidány nové záznamy látek/směsí z novelizace legislativy.

Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

VERZE 117C

Zapracovány HAZCHEM kódy 2017 - informace pro hašení a opatření v místě havárie

Zařazena aktuální verze předpisů pro leteckou přepravu nebezpečných látek IATA 2017

Zapracován Řád IMDG-CODE 2016 pro námořní přepravu nebezpečných věcí

Zapracovány informace k marine pollutans

Úprava klasifikace plynů pod tlakem dle novelizace 2016/918 nařízení 1272/2008 (CLP) - klasifikace Press. Gas(Liq.), Press. Gas(Comp.), Press. Gas(Ref. Liq.) a Press. Gas(Diss.)

Přidány nové záznamy látek/směsí z novelizace legislativy.

Sjednoceny záznamy v odkazech literatury

Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

VERZE 117B

Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2017/776 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2008 (CLP) o klasifikaci, ozančování a balení látek a směsí.

Zapracována Mezinárodní dohoda o silniční přepravě nebezpečného zboží - ADR 2017

Zapracován Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí - RID 2017

Přidány nové záznamy látek/směsí z novelizace legislativy.

Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

VERZE 117A

Zapracováno novelizační nařízení č.2235/2016/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), pokud jde o bisfenol A.

Zapracováno novelizační nařízení č.227/2017/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), pokud jde o bis (pentabromfenyl)ether.

V kapitole F1 přidáno pole REACH, kde se objevuje informace o výskytu dané látky v přílohách nařízení REACH s odkazem na konkrétní informace v kapitole F8.

Přidány informace k látkám o výskytu v příloze IV a V nařízení REACH - VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE

Grafické odlišení požadavků na obaly pro dané záznamy - přidán symbol "obalu" v kapitole F1 v horní části.

Přidány nové záznamy látek/směsí z novelizace legislativy.

Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

VERZE 116D

Aktualizovány a doplněny pokyny ERG (Emergency Response Guidebook), nyní ve verzi 2016

Aktualizovány a doplněny HAZCHEM-kódy (Emergency Action Code, EAC) - informace pro hašení a opatření v místě havárie v prvních minutách likvidace havárie, kde se vyskytly nebezpečné látky.

Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

Doplněny hodnoty pro toxicitu (LD50) u vybraných záznamů

VERZE 116C

Zapracováno novelizační nařízení č.1179/2016/EU, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).
Zapracováno novelizační nařízení č.1005/2016/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil).
Zapracováno novelizační nařízení č.1017/2016/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), pokud jde o anorganické amonné soli.
Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

 VERZE 116B

Zapracováno novelizační nařízení č.26/2016/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení č. 1907/2006/ES (REACH), pokud jde o nonylfenol ethoxyláty.
Zapracováno novelizační nařízení č.217/2016/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení č. 1907/2006/ES (REACH), pokud jde o kadmium.
Zapracováno novelizační nařízení č.293/2016/EU, kterým se mění příloha I nařízení č. 850/2004/ES (REACH) o perzistentních organických znečišťujících látkách.
Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

VERZE 116A

Zapracováno novelizační nařízení č.1221/2015/EU, které aktualizuje informace v nařízení č. 1272/2008/ES (CLP).

Přidáno pole CLP harm = přesné znění harmonizované klasifikace dle přílohy VI nařízení 1272/2008/ES (CLP) bez logických úvah a souvislostí v návaznosti na danou látku.

Rozdělení a rozlišení CLP klasifikace v kapitole F1 - zvýrazněna zpřísněná a doplňující klasifikace CLP oproti harmonizované CLP klasifikaci.

VERZE 115D

Aktualizovány a doplněny pokyny ERIC (Emenrgency Response Intervention Card) zapracovává evropskou chemickou asociací CEFIC, nyní ve verzi 2015
Aktualizovány infromace o biocedech - přidány informace o schváleném typu přípravku pro účinnou látku včetně statusu schvalování na ECHA
Revize hygienických limitů dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

VERZE 115C

Zapracován Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID platný od 1.1.2015.
Aktualizovány informace (střediska) z TRINS (Transportní informační a nehodový systém), které jsou platné od 1.9.2015.
Zapracován Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.
Zapracována Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
Aktualizace přílohy XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhající povolení).
Aktualizace seznamu SVHC (látek vzbuzujících mimořádné obavy) a přidání nových látek z tohoto seznamu do databáze.
Aktualizace přílohy XVII nařízení REACH (omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů).
Zapracována informace o povinném hlášení práce s azbestem podle zákona o veřejném zdraví (č. 258/2000 Sb.).

VERZE 115B

Přidány názvy IUPAC (CZ, SK, PL, EN, DE, IT, NL, ES, FR, HU) pro všechny látky, které jsou uvedeny v příloze VI nařízení nařízení EP a Rady č. 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Povedena revize všech harmonizovaných klasifikací a identifikačních údajů dle přílohy VI nařízení EP a Rady č. 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Zapracováno nařízení EP a Rady (ES) č.273/2004 ze dne 11.února 2004 o prekursorech drog včetně jeho dalších novelizacích: č. 219/2009 ze dne 11.března 2009 a č. 1258/2013 ze dne 20.listopadu 2013.

VERZE 115A

Zapracována Mezinárodní dohoda o silniční přepravě ADR 2015.
Přidány informace z návrhu zákona, který zapracovává směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (tzv.SEVESO III).
Zpracováno novelizační nařízení č.1297/2014/EU, které aktualizuje informace v nařízení č. 1272/2008/ES (CLP).
Doplněny expoziční limity prachů ze zákona č.361/2007 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Aktualizovány informace o biocidech, zapracována příloha II nařízení č.1062/2014/EU (nahrazuje přílohu č.II nařízení č. 1451/2007/EU).

VERZE 114D

Celková revize a doplnění veličin a odpovídajících hodnot do kapitoly "Fyzikální a chemické vlastnosti."

Zapracováno novelizační nařízení č. 605/2014/EU, které mění přílohy nařízení č. 1272/2008/ES (CLP).

VERZE 114C

Zařazena aktuální verze předpisů pro leteckou přepravu nebezpečných látek IATA 2014
Revize indexových čísel
Revize kapitoly F7 - expoziční limity, biologické limity, kategorizace dle PZH
Aktualizace informací o látkách dle nařízení vlády č. 145/2008 (ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí) ve znění nařízení č. 450/2011
Aktualizace polských expozičních limitů dle nového nařízení ministra práce a sociální politiky Polské republiky ze dne 6. června 2014 ve věci nejvyšších přípustných koncentrací a intenzit zdraví škodlivých faktorů v pracovním prostředí (817/2014)

VERZE 114B

Zapracovány novelizační nařízení č. 1272/2013/ES, 301/2014/ES a 317/2014/ES, které mění přílohy nařízení č. 1907/2006/ES (REACH)

Zapracován zákon č. 61/2014, Sb., kterým se mění Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

Zařazena aktuální verze předpisů pro přepravu nebezpečných látek moři IMDG 2012, platná od 1.1.2014

VERZE 114A

Zapracováno nařízení č. 649/2012/ES, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, které se začíná používat od 1.3.2014
Aktualizován seznam látek podléhajících povolení - příloha XIV nařízení REACH
Aktualizován seznam kandidátů SVHC látek (látky vzbuzující mimořádné obavy) podle nařízení REACH
Zapracován zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Revize záznamů - přidány poznámky k UN kódům, korekce záznamů o ropných produktech

VERZE 113D

Zapracovány novelizační Nařízení č. 487/2013, 758/2013 a 944/2013, které mění přílohy Nařízení č. 1272/2008/ES (CLP).
Zapracována vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu.
Aktualiazce informací o systému TRINS listopad 2013.

VERZE 113 C
Aktualizována data z manuálu pro přepravu nebezpečných věcí letecky - Dangerous Goods Regulation, který vydává mezinárodní sdružení leteckých dopravců IATA (International Air Transport Association)
Zapracováno Nařízení č. 618/2012/EU, které přizpůsobuje vědecko-technickému pokroku Nařízení č. 1272/2008/ES (CLP) a mění přílohu VI s tabulkami harmonizované klasifikace.
Přidáno několik záznamů v rámci doplění nových kandidátů pro zařazení do přílohy XIV. Nařízení č. 1907/2006/ES (REACH) - dle doporučení agentury ECHA z 24.6.2013.
K relevantním záznamům přidány informace vyplývající z Nařízení EP a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a směsích (ve znění nařízení 2012/519/EU).
Přidány informace z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (např. zákaz prodávání některých látek široké veřejnosti atp.).

 

VERZE 113 B
Aktualizovány a doplněny pokyny ERIC (Emergency Response Intervention Card) zpracovávané evropskou chemickou asociací CEFIC, nyní ve verzi 2013
Aktualizovány a doplněny hodnoty německých tříd nebezpečí znečištění vody WGK (Wassergefährdungsklassen)
Nově přidány polské hygienické limity NDSCH
Dokončena revize hlavních názvů všech 9500 záznamů v databázi

VERZE 113 A
Aktualizovány slovenské expoziční a biologické limity podle novely (č. 471/2011 Z.z.) zákona č. 355/2006 Z.z., o ochraně zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
Přidáno cca 650 nových záznamů z přílohy VI nařízení CLP (1272/2008/ES), čímž jsou látky z této přílohy v databázi kompletní. Nové záznamy obsahují číslo CAS, EINECS, indexové číslo, název podle CLP, klasifikaci podle CLP a ADR.
Rozšířeny informace o přítomnosti látek v přílohách vyhlášky 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.
Revize a doplnění strukturních vzorců pro všechny relevantní látky z databáze.
Aktualizovány informace podle doporučení agentury ECHA na zařazení látek do přílohy XIV nařízení REACH (látky podléhající povolení) z letošního roku

VERZE 112 D
Aktualizace Dohody o přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) do verze 2013, platné od 1.1.2013.
Aktualizace hodnot PEL a NPK-P podle nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení č. 93/2012.
Zapracování změn v příloze XVII nařízení REACH (1907/2006/ES) - omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů podle následujících nařízení: 412/2012/EU, 835/2012/EU, 836/2012/EU, 847/2012/EU a 848/2012/EU.

VERZE 112 C
K více než 3 000 látek přidána klasifikace dle Nařízení CLP (1272/2008/ES)
Nově zařazeny k příslušným látkám tzv. Emergency Response Planning Guidelines (ERPG) ve verzi 2011, jde o expoziční limity Americké asociace pro průmyslovou hygienu (AIHA)
Aktualizována nouzová opatření ERG (Emergency Response Guidebook) podle verze 2012.

VERZE 112 B
Zařazena aktuální verze předpisů pro přepravu nebezpečných látek po moři (IMDG) 2010, platná od 1.1.2012
Přidána též Opatření v případě úniku a Opatření v případě požáru (EmS) aktualizovaná v rámci IMDG 2010
Aktualizace informací převzatých z přílohy XVII. nařízení REACH podle nařízení č. 109/2012/ES
Přidání informace o zařazení nových látek dle nařízení 125/2012/ES na seznam látek podléhajících povolení, tj. do přílohy XIV. nařízení REACH
Přepracována Kapitola F5 První pomoc s jednotným dělením na oddíly Zdravotní ohrožení, Příznaky aPokyny pro ošetření

VERZE 112 A
V kapitole F2 přibyla doporučení pro výběr P-vět. Tato doporučení by měla usnadnit selekci nejdůležitějších P-vět, které je třeba uvést na štítek nebezpečných látek/směsí, a vychází z Pokynů pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (vydaných v dubnu 2011).
Pro cca 80 látek byly přidány orientační havarijní přípustné koncentrace (HPK) a havarijní akční úrovně (HAU).
V kapitole Toxicita lze nově nalézt faktor přepočtu z mg/m3 na ppm (při teplotě 25°C a tlaku 101,325 kPa). Pro některé látky byl tento faktor již delší dobu uveden v kapitole F7 v rámci citace zákona 361/2007 (podmínky ochrany zdraví při práci).
Byla přidána nová funkce programu - přidání vlastní poznámky k celé databázi i k jednotlivým záznamům látky. Poznámky je možno nejen editovat, tisknout a zasílat e-mailem ale i exportovat a importovat z uložených souborů, což přispívá k lepšímu sdílení poznatků mezi kolegy.

VERZE 111 D
V kapitole Toxicita proběhla aktualizace údajů o karcinogenitě podle monografií č. 100-102 vydávaných agenturou IARC (International Agency for Research on Cancer).
K látkám, kterých se to týká, zařazena informace o požadavcích na obaly (uzávěr odolný proti otevření dětmi, výstraha pro nevidomé) podle nařízení CLP (1272/2008/ES).
Změna nástrojové lišty - přidáno aktuální znění H-vět, P-vět a Signálních slov v následujících jazycích: angličtina, němčina, francouzština, slovenština, polština a maďarština.

VERZE 111 C
Přidání 10 záznamů pro vybrané bojové látky (yperit, sarin, tabun, cyklosarin atd.)
Aktualizace Seznamu kandidátů SVHC látek (vyplývající z REACHe), na kterém přibylo k 20.6.2011 dalších sedm látek.
Zpracování nařízení č. 494/2011/ES a 366/2011/ES, kterými se mění příloha XVII nařízení REACH (mj. o omezení používání kadmia a akrylamidu).
Zařazení aktuálních informací z nařízení č. 186/2011/ES a 214/2011/ES, kterými se mění přílohy I a V nařízení č. 689/2008/ES o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

VERZE 111 B
Aktualizace údajů týkající se přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR 2011) a po železnici (RID 2011)
Přidání záznamů pro nové UN kódy z aktuální verze ADR resp. RID
Zapracování změn z nařízení č. 286/2011/ES (druhá novela CLP)
Aktualizace Seznamu kandidátů SVHC látek (látky vzbuzující mimořádné obavy) podle nařízení REACH
Zařazení informace o biocidních účinných látkách, pro které bylo vydáno rozhodnutí o nezařazení do přílohy I, IA nebo IB ke směrnici 98/8/ES (tj. nesmí se používat pro stanovené typy přípravků)

VERZE 111 A
Aktualizace údajů o Systému pomoci při nehodách spojených s přepravou nebezpečných látek - TRINS
K jednotlivým UN číslům doplněna zvláštní ustanovení pro předpis IMDG (přeprava nebezpečných látek po moři)
Zapracována příloha XIV. Nařízení REACH (1907/2006/ES) - Seznam látek podléhající povolení
Ke konkrétním látkám přidána informace o požadavcích na obaly (uzávěr odolný proti otevření dětmi, výstraha pro nevidomé)
aktualizace zastaralých hlavních názvů látek

VERZE 110 D
Změna údajů podle nařízení Komise č. 276/2010, která novelizuje přílohu XVII nařízení REACH (omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů)
Zapracování nových látek ze Seznamu kandidátů na SVHC látky (látky vzbuzující mimořádné obavy)
Aktualizace zastaralých hlavních názvů látek

VERZE 110 C
přidání pokynů pro bezpečné zacházení (tzv. "P-vět") vyplývajících z klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES (CLP) - kapitola F2
zařazení nových záznamů látek, které jsou závazně klasifikované jako toxické nebo vysoce toxické z novely nařízení 1272/2008/ES
kontrola a doplnění UN čísel u vybraných záznamů
zlepšení uživatelské přívětivosti Medis-Alarmu:
propojení příbuzných záznamů (zatím na základě stejných čísel CAS, ES a Indexových čísel); pomocí odkazů tak bude možno se lépe orientovat v záznamech látek, které spolu nějakým způsobem souvisí
přidání polí "CAS složek" a "ES složek" do kapitoly F1 pro identifikaci látek, které jsou zastoupeny ve vícesložkových látkách; prohledávají se současně s poli "Registrační číslo CAS" resp. "Číslo ES"
postupná evaluace hlavních názvů látek

VERZE 110 B

přesunutí klasifikace CLP podle směrnice 1272/2008/ES do hlavní části kapitoly Identifikace, lepší přehlednost a možnost vyhledávání
zařazení údajů z tabulky 3.1 a tabulky 3.2 nařízení 790/2009/ES, které aktualizuje směrnici 1272/2008/ES
zařazení značky „ryba a strom“ v přepravní klasifikaci ADR
klasifikace CLP podle nařízení 1272/2008/ES (tab. 3.1) přesunuta do hlavní části kapitoly Identifikace
přidány vysvětlivky ke klasifikaci CLP spolu s plným zněním H i EUH vět a doplněny výstražné symboly v grafickém provedení
aktualizace klasifikace CLP i DSD (tj. údajů z obou tabulek příl. VI) podle nařízení 790/2009/ES (1. změny nařízení 1272/2008/ES)
změna údajů podle neoficiálních korigend k nařízení 1272/2008/ES a 790/2009/ES
přepracována tabulka v kapitole Identifikace, nyní zahrnuje oba výše zmíněné typy klasifikace pro lepší přehlednost a možnosti vyhledávání
doplnění značky „ryba a strom“ v přepravní klasifikaci ADR pro látky, u kterých je současná legislativa vyžaduje (tj. u těch, kterým bylo přiděleno písmeno N „Nebezpečné životnímu prostředí“ (R50; R50/53; R51/53) ve směrnici Rady 67/548/EHS)

VERZE 110 A
zařazena směrnice Komise č. 2009/161/EU, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti
zařazeno nařízení Komise č. 15/2010/EU, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 689/2008/ES o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
zařazeno nařízení vlády 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
doplněny informaceí o námořní přepravě podle aktuální verze IMDG 2008

VERZE 109 D
nahrazení závazných klasifikačních údajů v hlavní tabulce kapitoly F1 Identifikace:
původní česká klasifikace z přílohy č. 1 k vyhlášce 232/2004 Sb. (ve znění 369/2005 Sb.) je nyní nahrazena údaji z tabulky 3.2, přílohy VI nařízení č. 1272/2008/ES (CLP) - evropské nařízení stojí nad českou vyhláškou, která zůstává v platnosti
původní česká klasifikace zůstává v kapitole zachována formou odkazu pod tabulkou
doplnění informace o změnách závazné klasifikace vyplývající z první opravy CLP, nařízení č. 790/2009/ES
odstranění informace o 30. a 31. změně směrnice 64/548/EHS (tyto nahrazeny změnami, které přináší nařízení č. 790/2009/ES)
zařazení přílohy 10 vyhlášky č. 329/2004 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
přidání látky dimethyl-fumarát v rámci nařízení vlády č. 256/2009 Sb, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
přidání plného textu konsolidované verze REACH (k 17.2.2009), nařízení 1272/2008/ES a 790/2009/ES
oprava a doplnění expozičních limitů v kapitole F7 Legislativa – údaje

VERZE 109 C
zpřehlednění a doplnění kapitoly F8 Legislativa - předpisy
zařazena příloha č. I nařízení č. 1451/2007/ES (o uvádění biocidních přípravků na trh) - Identifikované existující účinné látky
zařazena příloha č. II nařízení č. 1451/2007/ES (o uvádění biocidních přípravků na trh) - Účinné látky, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání
zařazeny přílohy č. 2 a 3 zákona č. 120/2002 Sb. (o biocidech) - seznamy účinných látek schválených pro použití v biocidních přípravcích
aktualizace přílohy XVII k nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH), podle Nařízení Komise (ES) č. 552/2009.

VERZE 109 B
doplněny údaje z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 689/2008/ES o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
aktualizován celní sazebník na rok 2009 (dle Nařízení Komise č. 1031/2008/ES)
zařazena Vyhláška 139/2009 Sb. o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků - týká se sloučenin fosforu
doplněny informace o zahrnutí nových látek pod Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP)

VERZE 109 A
aktualizovány informace o přepravě podle nejnovější verze dohody ADR 2009
přidána nová závazná klasifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008/ES (tzv. GHS)
zapracována směrnice Komise 2009/2/ES, kterou se po 31. mění směrnice Rady 67/548/EHS (čeká se na implementaci do české legislativy nejpozději do 1.6.2009)
aktualizován seznam předregistrovaných látek podle REACH po ukončení předregistrace 1.12.2008
dodány informace o kandidátském seznamu látek vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)
přidány nové záznamy vyplývající ze změn dohody ADR 2009
aktualizovány pokyny pro první zásah u nehody - tzv. ERG (Emergency Response Guidebook), verze 2008
další úpravy kapitoly Toxikologie

VERZE 108 D
Byla zařazena nová kapitola LEGISLATIVA-DATA s konkrétními číselnými údaji pro jednotlivé látky, tak jak vycházejí z příslušných předpisů a oddělena od kapitoly LEGISLATIVA-PŘEDPISY (přehled předpisů k dané látce)
Byl učiněn první krok do GHS: byla přiřazena klasifikace (formou tabulky s klasifikací a H-větami) podle návrhu Nařízení Evropského parlamentu ve věci GHS
byly zařazeny změny, zrušení a přidání nových položek podle směrnice Komise 2008/58/ES (30.změna 67/548/EHS).
u látek předregistrovaných podle REACHe do 1.10.2008 je tato informace uvedena
byla zapracována novela příloh IV a V REACHe, která vyšla jako Nařízení Komise 987/2008/ES

VERZE 108 C
Podle vyhlášky č. 272/2008 Sb. ze dne 28.7.2008 byly zapracovány údaje, týkající se maximálních limitů reziduí pro vybrané pesticidy podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2007 Sb. a pro jednotlivé látky uvedeny odkazy na příslušné evropské směrnice Komise 2008/17/ES, 2007/73/ES, 2007/62/ES, 2007/57/ES, 2007/56/ES, 2007/7/ES, 2006/92/ES, 2006/62/ES, 2006/61/ES, 2006/60/ES, 2006/59/ES, 2006/53/ES a dalších 15 směrnic Rady, týkající se rovněž maximálních limitů reziduí pro vybrané pesticidy.
Podle seznamu pesticidů WHO byly revidovány a případně doplněny informace o UN-číslech a klasifikaci RID/ADR/IMDG/IATA u pesticidů a bylo zpracováno dalších 10 pesticidů, které dosud zařazeny nebyly.
Pokračují práce na úpravě struktury toxikologických informací do přehlednější formy.

VERZE 108 B
Doplněny prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech podle přílohy č.2 k nařízení vlády ČR č. 145/2008 Sb.
Zapracován seznam látek, které označují odpady za odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle přílohy č.8 k zákonu č. 34/2008 Sb.
Uvedena podrobná informace o zařazení karcinogenních látek do skupin podle IARC, včetně dostupnosti podkladových monografií.
Zařazeny limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů podle přílohy č.2 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.
Zařazeny biologické mezní hodnoty na Slovensku podle přílohy č.2 k nařízení vlády SR č.355/2006 Z.z.
Doplnění 3132 strukturních vzorců.
Pokračují práce na úpravě struktury toxikologickýxh informací do přehlednější formy.

VERZE 108 A
Doplněny hodnoty expozičních limitů u látek, uvedených v Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pro srovnání údaje ze staršího zákona č. 178/ 2001 Sb. byly ponechány.
Přidány platné údaje o nejvyšších přípustných expozičních limitech na Slovensku podle Nařízení vlády SR č.355/2006 Z.z.
Látky uvedené ve výše zmíněných zákonech, které dosud v Medis-Alarmu neměly svůj záznam, byly zařazeny a doplněny o četné informace.
U látek vyskytujících se na seznamu notifikovaných účinných látek pro použití v biocidních přípravcích – podle zákona č. 120/2002 (resp. 2032/2003 ES) byla tato informace zařazena.
U látek uvedených na seznamu účinných látek pro použití v biocidních přípravcích, který stanoví Vyhláška č. 5/2008 Sb. byla tato informace rovněž zařazena.
Další úpravy kapitoly F5 Toxicita.

VERZE 107 D
U látek, které jsou uvedeny mezi škodlivinami podléhajícími Stockholmské úmluvě o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP), uzavřené rozhodnutím Rady č. 2006/507/ES (např.aldrin) nebo splňují kritéria pro dodatečné zařazení do Stockholmské konvence byly zařazena tato informace.
Údaje o toxicitě u výše uvedených látek, včetně konkrétních údajů a citací původních pramenů.
Údaje o toxicitě doplněny též u látek, splňujících kritéria pro zařazení mezi látky PBT (perzistentní, bioakumulativní, toxické) a/nebo mezi látky vPvB (vysoce bioakumulativní, vysoce toxické) - např. nitrofen, které se určují pro potřeby nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH); uvedena je též informace, zda byla látka v rámci předběžných opatření REACH vyhodnocena jako nesplňující kritéria pro zařazení mezi látky PBT/vPvB, popřípadě zda proces posuzování teprve probíhá, příp. zda může obsahovat nečistoty posuzované jako PBT.
Zařazeny závazné slovenské názvy podle Seznamu nebezpečných chemických látek (příloha č.I Výnosu MHSR č.2/2005).

 

VERZE 107 C
Přepracována struktura části F6-toxicita do přehlednějšího tvaru, zpracování údajů do tabulkové formy, včetně citací originálního pramene, u vybraných záznamů (vysoce toxických látek) zařazeno zdůvodnění klasifikace ve vazbě na literární údaje a kritéria podle příslušných předpisů (postupně bude zařazováno i pro další látky).
Zapracován plný text korigované verze v češtině REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Sb, platné od 1.6.2007 (F7- Vysvětlivky- REACH).
Zařazeny předběžně navrhované údaje (symboly, R-věty, S-věty, koncentrační limity) připravované Směrnice Komise (ES), kterou se po 31. mění směrnice Rady 67/548/EHS.

VERZE 107 B
Zapracovány informace o látkách podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Sb (REACH), které je platné od 1.6.2007 - se zaměřením zvláště na dodatky č.1-6 (látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci) a č. 8-9 (azobarviva) a Přílohu XVII, uvádějící seznam nebezpečných látek, přípravků a předmětů S OMEZENÍM výroby, uvádění na trh a používání.
Doplnění názvů (synonym) podle IUPAC (rovněž ve vazbě na požadavky REACH)
Postupné doplňování údajů o toxicitě, zejména hodnot LD50, u vysoce toxických a toxických látek, včetně citace původní publikace (přidáno cca u 200 látek).
Zařazení Pokynů pro případ požáru a Pokynů pro případ úniku EMS, které jsou uváděny v rámci předpisu pro námořní přepravu IMDG.
Přidání dalších cca 40 látek, vycházejících jednak z nových předpisů a také z námětů, uvedených v dotaznících pro uživatele databáze Medis-Alarm.
Zkontrolování, doplnění a zpřesnění údajů (zvláště u vybraných souhrnných skupin) uvedených k zákonu č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (tzv. SEVESO II.).
Zavedení možnosti aktualizace prostřednictvím internetu.

VERZE 107 A
Zařazení aktuálních údajů podle předpisů ADR a RID verze 2007 včetně aktualizace všech zařazených údajů (UN číslo, třída ADR/RID, klasifikační kód, obalová skupina, bezpečnostní značka, identifikační číslo nebezpečnosti, přepravní kategorie, zvláštní ustanovení, omezené množství, pokyny pro balení, zvláštní ustanovení pro obaly a ustanovení o společném balení). Nově jsou přiřazeny informace o tunelech. Současně jsou ještě ponechány údaje ADR/RID 2005.
Zařazení údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006, tzv. REACH (platnost od června 2007) pro látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.
Verifikace a zpřesnění UN čísel a zvláště obalových skupin pro jednotlivé látky, spadající pod souhrnná UN čísla.
Další dílčí úpravy ve vyhledávání látek podle různých položek.

VERZE 106 D
Nová kapitola F7 - LEGISLATIVA!
Upozornění na připravované změny v klasifikaci látek podle ADR 2007
Upozornění na odlišnou klasifikaci plynoucí ze zvláštních ustanovení v ADR (zvláště s ohledem na povinnost doplnit pojmenování pro přepravu vybraných látek technickým názvem věcí)
Další úpravy v hledání - např.vyhledání daného řetězce při použití lupičky
Upozornění na dřívější povinnost povolení k přepravě podle Vyhlášky č. 48/1998 Sb.

VERZE 106 C
Přehlednější vzhled základní kapitoly Identifikace
Další vylepšení funkce vyhledávání - možnost hledání přesného výrazu (volba "je rovno") a funkce "zámečku"
Zařazení údajů z Vyhlášky č. 284/2006 Sb. o omezení uvedení na trh nebezpečných chemických látek, včetně doplnění údajů podle Vyhl. č. 221/2004 Sb. a navazujících předpisů
Zařazení údajů z Vyhlášky č. 260/2006 Sb. o kosmetických prostředcích, včetně doplnění údajů podle Vyhl. č. 26/2001 Sb. a navazujících předpisů
Kód katalogu odpadů pro vyjmenované látky

VERZE 106 B
Zařazení látek do kategorií podle Zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a přiřazení limitních hodnot, platných pro jednotlivé látky a skupiny látek (účinnost od 1.června.2006!)
Přidání aktuálních znění nouzových opatření - karet ERIC (Emergency Response Intervention Card)
Verifikace výstražných symbolů a R-vět
Vylepšená funkce vyhledávání - nyní je možné hledat podle kombinace až 9 kritérií
Přidané vysvětlivky pro každou kapitolu

VERZE 106 A
Grafická úprava databáze
Úprava symbolů podle zákona 434/2005 Sb. a prováděcích předpisů
Přidání registračních čísel EU
Zařazení údajů podle připravované Směrnice Komise, kterou se po 30. mění směrnice Rady 67/548/EHS

VERZE 105 D
Předřazení údajů (výstražné symboly, R-věty, S-věty, koncentrační limity) pro všechny látky podle přílohy č.1 k Vyhlášce 369/2005 Sb., obsahující Seznam závazně klasifikovaných látek
Doplnění údajů pro látky, uvedených v seznamech prioritních látek zemí EU
Aktualizace údajů WGK - třídy nebezpečnosti pro vodu
Postupné rozšiřování počtu látek o dalších několik set

VERZE 105 C
Doplnění NOVĚ zařazených látek podle přílohy č.1 k Vyhláčce 369/2005 Sb. se Seznamem závazně klasifikovaných látek, včetně čísel CAS, EINECS, Index.čísel, symbolů, R-vět, S-vět, v případě směsí doplněných o obchodní názvy a čísla registrace EU při přidělování čísla ELINCS.
Doplnění údajů TRINS ve vazbě na konkrétní látky a podniky.
Aktualizace nehodových karet ERG (verze 2004).
Doplnění údajů o evakuačních limitech v případě havárie podle ERG 2004
Doplnění Kemlerových kódů podle RID (jako doplněk k dosud zařazeným kódům ADR, které se částečně liší)
Aktualizovaná informace pro látky, na něž se vztahuje postup předchozího souhlasu podle Rotterdamské úmluvy (sdělení MZV, č.84/2005 Sb.) = doplnění informací i nových záznamů (celkem cca 70 látek)
Úprava grafického označení symbolů

VERZE 105 B
Modifikované symboly, R-věty a S-věty u zařazených látek podle přílohy č.1 ke Směrnici Komise 2004/73/ES, kterou se po 29. mění směrnice Rady 67/548/EHS (korigendum z 16.6.2004) = návrh nové vyhlášky v ČR (ve verzi 105 B zařazeno současně s údaji podle Vyhlášky 232/2004 Sb.)
Modifikované koncentrační limity u zařazených látek podle přílohy č.1 ke Směrnici Komise 2004/73/ES, kterou se po 29. mění směrnice Rady 67/548/EHS (korigendum z 16.6.2004) = návrh nové vyhlášky v ČR (ve verzi 105 B zařazeno současně s údaji podle Vyhlášky 232/2004 Sb.)
Zásadní revize (+ příp. modifikace) čísel CAS, ES (EINECS) a indexových čísel u všech dříve zařazených látek
Aktualizace zatřídění a základních údajů k přepravě nebezpečných látek podle předpisů ADR/RID 2005
Uvedení úplné klasifikace látek podle evropského "Seznamu závazně klasifikovaných látek", včetně nově zařazených látek do "Seznamu" a ropných derivátů

VERZE 105 A
Aktualizace zatřídění a základních údajů k přepravě nebezpečných látek podle předpisů ADR/RID 2005, včetně obalové skupiny a údajů o omezeném množství a pokynů pro balení v rozsahu dřívějších verzí
Rozšíření počtu látek (zvláště nově zařazených do ADR 2005) - celkový počet > 8100
Zařazení závazných názvů podle ADR 2005 v češtině a v dalších jazycích (SK,GB,D,F)
Postupné přířazování specifických obalových skupin pro konkrétní látky, zařazené do hromadného označené ADR/RID pro jednotlivé druhy přepravy
Zařazení přesné klasifikace pesticidů (včet. obal.skupiny pro 177 nejvíce využívaných pesticidů)
Uvedení úplné klasifikace látek podle evropského "Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek", včetně nově zařazených látek do "Seznamu" a ropných derivátů, včetně zařazení úplné klasifikace podle EU v souladu s Vyhláškou 232/2004 Sb.
Postupné zařazování citací primárních pramenů u toxikologických údajů vybraných vysoce toxických látek
Zařazení klasifikace vybraných látek podle evropského předpisu 304/3003/ES (oznamovací povinnost) a dalších

 

ROK 2005 - přechod na čtvrtletní aktualizace

ROK 2004 - VERZE 104
Rozšíření počtu látek (zvláště spadajících pod označení j.n. v předpisech RID/ADR) o více než jeden tisíc (celkový počet více než 8000 záznamů!!)
Uvedení úplné klasifikace podle evropského "Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek" (více než 1200 změn v dílčích údajích !!), včetně nově zařazených látek do "Seznamu" a ropných derivátů
Včetně zařazení úplné klasifikace podle EU
Zařazení přesné klasifikace pesticidů (včetně obalové skupiny pro 177 nejvíce využívaných pesticidů)
Aktualizace dalších R,S-vět
Zařazení citací primárních pramenů u toxikologických údajů vybraných vysoce toxických látek
Zařazení klasifikace vybraných látek podle evropského předpisu 304/2003/ES (oznamovací povinnost) a dalších

ROK 2003 - VERZE 103
Databáze obsahovala cca 6000 záznamů
Aktualizace klasifikace podle evropského "Seznamu závazně klasifikovaných látek", včetně četných změn v R,S-větách apod.
Aktualizováno podle přepravnín klasifikace (včetně informace o doporučených obalech) podle "ADR 2003" (Sb.m.s. č. 65/2003), resp. "RID 2003" (Sb.m.s. č. 46/2003) a klasifikace DGR IATA/IMDG
K látkám byly doplněny strukturní vzorce
Byly zpřehledněny číselné údaje a postupně jsou rozšiřovány vazby na originální prameny (např. toxikologických údajů)
Byly zvýhodněny pravidelné aktualizace

ROK 2002 - VERZE 102
Databáze obsahovala cca 5000 záznamů
Hlavní změnou verze roku 2002 bylo zařazování podrobných přepravních informací v nové struktuře tzv. restrukturalizovaných předpisů ADR/RID. Tato změna se týkala absolutní většiny záznamů v databázi vzhledem k zásadnímu překopání systému klasifikace látek. Tyto předpisy vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv v únoru 2002 s velkým množstvím chyb, včetně nesprávné klasifikace látek. Nová verze MEDIS-ALARM obsahuje tyto údaje správné (s poznámkou nesprávně uvedených názvů v zákoně).
Přidány další podrobné nehodové listy pro zacházení (podle tzv. ERG - Emergency Response Guidelines).
Upraven byl instalační software, který by měl lépe vyhovovat síťovým instalacím než dosud.
Možnost zobrazení vysvětlujících informací přímo na základní obrazovce (dosud pouze u R,S-vět) - k novým klasifikačním kódům ADR/RID, k identifikačním číslům nebezpečnosti (Kemlerův kód), k Hazchem-kódům, k informacím o nebezpečnosti pro vodu - WGK
Přehledné zobrazení dlouhých názvů přesahujících 1 řádek)
Rychlejší vyvolání vyhledávacího okna (dvojím kliknutím na příslušnou položku na základní obrazovce)
Zachování předcházející informace u jednotlivých položek vyhledávacího okna (snazší návrat k předcházejícím dotazům) aj.

ROK 2001 - VERZE 101
Zahrnuta řada nových legislativních předpisů
Zásadní změna klasifikace látek podle přepravních předpisů RID/ADR, platných od 1. 7. 2001
Nová klasifikace ADNR (říční přeprava)
Aktualizace a doplnění údajů o nebezpečnosti pro vodu (WGK) podle nových předpisů SRN (rozšířeno pro několik stovek látek)
Aktualizace a doplnění údajů o R,S-větách pro látky, které nejsou v "Seznamu dosud klasifikovaných látek" (rozšířeno pro několik stovek látek)
Doplnění toxikologických údajů, včetně odkazů na primární literaturu (v této fázi asi u stovky látek)

ROK 2000
Databáze obsahovala cca 4400 záznamů
Byly zapracovány informace podle nových legislativních předpisů o chemických látkách a chemických přípravcích (zákona č. 157/1998 Sb. a č. 352/1999 Sb. a zvláště nařízení vlády č. 25/1999 Sb.) a prevenci závažných havárií (zákon č. 353/1999 Sb.)
Byly uvedeny všechny látky ze "Seznamu dosud klasifikovaných látek" podle zákona č. 25/1999 Sb., včetně jejich klasifikace podle aktualizovaných přepravních předpisů ADR/RID (pokud do nich svými vlastnostmi spadají) a dalších vlastností. Navíc byly uvedeny všechny látky jmenovitě uvedené v přepravních předpisech ADR/RID (včetně několika stovek látek, které nejsou součástí "Seznamu")
Pokud látky spadají do kategorie rizikových či vysoce rizikových podle zákona o prevenci závažných havárií č. 353/1999 Sb., byly příslušné limitní hodnoty rovněž uvedeny
Nové grafické pojetí, včetně zobrazení nálepek a symbolů na obaly

ROK 1992 - Počátek budování databáze