Databáze nebezpečných látek MEDIS-ALARM

Demoverzi databáze Medis-Alarm (Online) si můžete vyzkoušet na stránkách http://www.medisalarm.cz
Ceník  Historie  Náhledy databáze Medis-Alarm
Databáze, jejímiž jsme producenty, obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech téměř 10 000 nebezpečných látek.

 

V MEDIS-ALARMU jsou zařazeny:
 • všechny látky, resp. indexová čísla z přílohy VI nařízení CLP (1272/2008/ES) - Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek, včetně ropných produktů a derivátů v tomto seznamu uvedených.
 • všechny látky, které jsou vyjmenovány a klasifikovány jako nebezpečné podle předpisů ADR/RID, a to ve verzi 2019
 • další vybrané látky, které jsou uvedeny v normách týkající se pesticidů, biocidů, ochrany zdraví při práci, hygienických limitů CZ/SK/PL a další
 
V MEDIS-ALARMU jsou uvedeny tyto vlastnosti a data:
F1 - identifikační a klasifikační údaje - čísla CAS, EINECS, indexová čísla, klasifikace látky podle platné legislativy, základní identifikace podle dohod ADR, RID, IMDG a IATA, ERG, ERIC, HAZCHEM, sumární a strukturální vzorce, synonyma a další
F2 - Základní vlastnosti a způsoby hašení- hořlavosti a reaktivitě látky, způsobech hašení a opatření v místě havárie a způsobech likvidace. Pokyny pro bezpečné zacházení
F3 - Fyzikální a chemické vlastnosti - vzhled, bod tání, bod varu, hustota, rozpustnost, tenze par a další 
F4 - Přeprava a skladování (dle dohod ADR, RID, IMDG, IATA) - třída, kalsifikační kód, obalová skupina, bezpečnostní značka, zvláštní ustanovení a další
F5 - První pomoc a zdravotní ošetření - příznaky otrav a pokyny pro první pomoc
F6 - Toxicita - toxikologické a ekotoxikologické informace, údaje o mutagenitě, karcinogenitě, toxicitě pro reprodukci atp.
F7 - Legislativa - údaje - konkrétní data vyplývající z právních předpisů (zákon o prevenci závažných haváriích, hygienické limity CZ/SK/PL/EU apod.) 
F8 - Legislativa - předpisy - záznamy o výskytu látek v právních normách (CLP, REACH - příloha IV, V, XIV, XVII, biocidní legislativa, též české předpisy týkající se chemických látek atd.) 
Možnosti instalace/přístupu k databázi Medis-Alarm:
Co je nového ve verzi 120B:
 • Na základě přiřazených H-vět vloženy informace z vyhlášky č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích (kapitola F1 a F8).
 • Aktualizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví dle novely č. 205/2020.
 • Aktualizace informací o průběhu posuzování biocidních účinných látek.
 • Změny dle nařízení č. 2020/784/EU, kterým se mění nařízení 2019/1021 o perzistentních organických polutantech (POPs).
 • V kapitole F5 byly zpřesněny informace o první pomoci v případě plynů - zchlazených, dusivých a žíravých.
 • V kapitole F8 jako vždy plné znění nařízení REACH, CLP a dohody ADR, tentokrát je zařazena i čerstvá novela o nových požadavcích na bezpečnostní listy (2020/878/EU).
 • U všech látek přidáno do kapitoly F3 skupenství.
 • Nově přidaná látka - Fentanyl.