Databáze nebezpečných látek MEDIS-ALARM

Demoverzi databáze Medis-Alarm (Online) si můžete vyzkoušet na stránkách http://www.medisalarm.cz
Ceník  Historie  Náhledy databáze Medis-Alarm
Databáze, jejímiž jsme producenty, obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech téměř 10 000 nebezpečných látek.

 

V MEDIS-ALARMU jsou zařazeny:
  • všechny látky, resp. indexová čísla z přílohy VI nařízení CLP (1272/2008/ES) - Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek, včetně ropných produktů a derivátů v tomto seznamu uvedených.
  • všechny látky, které jsou vyjmenovány a klasifikovány jako nebezpečné podle předpisů ADR/RID, a to ve verzi 2019
  • další vybrané látky, které jsou uvedeny v normách týkající se pesticidů, biocidů, ochrany zdraví při práci, hygienických limitů CZ/SK/PL a další
 
V MEDIS-ALARMU jsou uvedeny tyto vlastnosti a data:
F1 - identifikační a klasifikační údaje - čísla CAS, EINECS, indexová čísla, klasifikace látky podle platné legislativy, základní identifikace podle dohod ADR, RID, IMDG a IATA, ERG, ERIC, HAZCHEM, sumární a strukturální vzorce, synonyma a další
F2 - Základní vlastnosti a způsoby hašení- hořlavosti a reaktivitě látky, způsobech hašení a opatření v místě havárie a způsobech likvidace. Pokyny pro bezpečné zacházení
F3 - Fyzikální a chemické vlastnosti - vzhled, bod tání, bod varu, hustota, rozpustnost, tenze par a další 
F4 - Přeprava a skladování (dle dohod ADR, RID, IMDG, IATA) - třída, kalsifikační kód, obalová skupina, bezpečnostní značka, zvláštní ustanovení a další
F5 - První pomoc a zdravotní ošetření - příznaky otrav a pokyny pro první pomoc
F6 - Toxicita - toxikologické a ekotoxikologické informace, údaje o mutagenitě, karcinogenitě, toxicitě pro reprodukci atp.
F7 - Legislativa - údaje - konkrétní data vyplývající z právních předpisů (zákon o prevenci závažných haváriích, hygienické limity CZ/SK/PL/EU apod.) 
F8 - Legislativa - předpisy - záznamy o výskytu látek v právních normách (CLP, REACH - příloha IV, V, XIV, XVII, biocidní legislativa, též české předpisy týkající se chemických látek atd.) 
Možnosti instalace/přístupu k databázi Medis-Alarm:
Co je nového ve verzi 120D:
  • V kapitole F1 nově zařazeny kódy pro nebezpečné vlastnosti odpadu ke každé látce s klasifikací CLP (dle přílohy III směrnice č. 2008/98/ES, o odpadech)
  • Aktualizována harmonizovaná klasifikace dle novely nařízení CLP - (EU) 2020/217
  • Zapracován nový záznam č. 74 v příloze XVII nařízení REACH týkající se omezení isokyanátů (dle nařízení (EU) 2020/1149)
  • Aktualizovány slovenské biologické expoziční limity dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 355/2006 Z. z. (ve znění nařízení vlády SR č. 236/2020 Z. z.) 
  • Nově přidány slovenské expoziční limity plynů, par a aerosolů s karcinogenními a mutagenními účinky v pracovním ovzduší podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 356/2006 Z. z. (ve znění nařízení vlády SR č. 235/2020 Z.z)
  • Zapracovány informace o stavu posouzení vlastností narušující činnost endokrinního systému podle seznamu ECHA (v rámci kapitoly F1 a F8)